Prawo do anulowania

Konsumenci mają prawo do odstąpienia od umów dostawy towarów zgodnie z poniższymi przepisami.
Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie mogą być przypisane ani ich działalności handlowej, ani niezależnej działalności zawodowej.

Zasady odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy

Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny.

Okres odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie ostatniego towaru.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas (Brettsport GmbH, Am Rehmanger 9, 38304 Wolfenbüttel, Deutschland, Tel: 0 53 31 - 7 10 83 45, Fax: 0 53 31 - 7 10 83 40, E-Mail: info@brettsport.de) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. listownie, faksem lub pocztą elektroniczną). Możesz skorzystać z załączonego przykładowego formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.

Możesz również wypełnić i przesłać drogą elektroniczną przykładowy formularz odstąpienia od umowy lub inne wyraźne oświadczenie na naszej stronie internetowej www.brettsport.de. Jeśli skorzystasz z tej opcji, niezwłocznie prześlemy Ci potwierdzenie otrzymania takiej rezygnacji (np. pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Konsekwencje odstąpienia od umowy

Jeśli odstąpisz od niniejszej umowy, zwrócimy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez Ciebie rodzaju dostawy innego niż najtańszy rodzaj standardowej dostawy oferowanej przez nas), bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Do zwrotu płatności użyjemy tych samych środków płatniczych, które zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą inaczej; w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony żadnymi opłatami za ten zwrot. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Ciebie dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Musisz zwrócić lub przekazać nam towary niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli wyślesz towary przed upływem czternastu dni.

Poniesiemy koszty zwrotu towarów, jeśli suma niezwróconych produktów z tego samego zamówienia przekracza 200 EUR.

 

Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towarów, jeśli zwracasz towary z kraju innego niż Niemcy lub Austria lub jeśli suma niezwróconych pozycji z tego samego zamówienia jest mniejsza niż 50 €.

Musisz zapłacić za utratę wartości towarów tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarami, które nie jest konieczne do sprawdzenia ich stanu, właściwości i funkcjonalności.


Wyłączenie lub przedwczesne wygaśnięcie prawa do odstąpienia od umowy:

Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do konsumentów, którzy nie należą do państwa członkowskiego Unii Europejskiej w momencie zawarcia umowy i których jedyne miejsce zamieszkania i adres dostawy znajdują się poza Unią Europejską w momencie zawarcia umowy.

Informacje ogólne

1. Unikaj uszkodzenia lub zabrudzenia towarów. Zwróć nam towar w oryginalnym opakowaniu wraz ze wszystkimi akcesoriami i elementami opakowania. W razie potrzeby użyj zewnętrznego opakowania ochronnego. Jeśli nie posiadasz już oryginalnego opakowania, użyj odpowiedniego opakowania, aby zapewnić odpowiednią ochronę przed uszkodzeniami transportowymi.
2. Nie zwracaj nam towarów za pobraniem.
3. Należy pamiętać, że powyższe ustępy 1-2 nie są warunkiem skutecznego skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy.

 

Przykładowy formularz odstąpienia od umowy

(Jeśli chcesz odstąpić od umowy, wypełnij ten formularz i odeślij go do nas)

Do Brettsport GmbH, Am Rehmanger 9, 38304 Wolfenbüttel, Fax: 0 53 31 - 7 10 83 40, E-Mail: info@brettsport.de

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*)Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*)


Imię i nazwisko konsumenta/konsumentów

Adres konsument a/konsumentów

Podpis konsumenta/konsumentów (tylko w przypadku powiadomienia na papierze)

Data


(*) Niepotrzebne skreślić

Wyświetlony